83B5611.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 9│ │外交部主管       │   4,710,765│  7,739,263│   71,998│   359,658│   258,585│   150,000│   39,387│      -│   625,015│      -│      -│  13,954,671
 │ 1│外交部         │   4,588,820│  7,426,378│   69,531│   346,385│   258,585│   150,000│   35,030│      -│   619,364│      -│      -│  13,494,093
 │ 2│領事事務局       │    121,945│   312,885│    2,467│   13,273│      -│      -│    4,357│      -│    5,651│      -│      -│    460,578
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────