83B5645.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
19│ │國家科學委員會主管   │    893,159│  7,906,256│   76,356│   48,186│   571,050│   854,825│    3,362│   41,500│  1,794,785│      -│      -│  12,189,479
 │ 1│國家科學委員會     │    595,923│   772,030│   55,972│   37,964│      -│      -│    1,510│   41,500│  1,109,041│      -│      -│   2,613,940
 │ 2│國家科學技術發展基金  │       -│  7,028,109│      -│      -│      -│   854,825│      -│      -│   503,543│      -│      -│   8,386,477
 │ 3│科學工業園區管理局   │    297,236│   106,117│   20,384│   10,222│   571,050│      -│    1,852│      -│   182,201│      -│      -│   1,189,062
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────