83B5651.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
21│ │農業委員會主管     │    366,167│  3,079,592│   13,299│   32,007│ 18,212,417│  4,006,630│    2,887│  2,237,754│   917,759│  4,809,173│      -│  33,677,685
 │ 1│農業委員會       │    364,633│  3,078,045│   13,299│   31,852│ 16,198,697│  4,003,030│    2,887│  2,237,754│   917,709│  4,809,173│      -│  31,657,079
 │ 2│臺灣地區漁業發展基金  │     1,294│     302│      -│     60│   15,300│    3,600│      -│      -│     50│      -│      -│    20,606
 │ 3│主要農產品受進口損害救助│      240│    1,245│      -│     95│  1,998,420│      -│      -│      -│      -│      -│      -│   2,000,000
 │ │基金          │       │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────