83B5660.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
24│ │環境保護署主管     │    455,817│  1,235,856│   42,220│   69,737│  2,173,117│   34,500│    6,300│   81,358│   66,671│  7,586,731│      -│  11,752,307
 │ 1│環境保護署       │    356,024│  1,042,309│   28,071│   57,467│  2,158,117│   34,500│    5,000│   81,358│   31,511│  7,584,731│      -│  11,379,088
 │ 2│環境檢驗所       │    68,774│   125,063│   13,325│    8,829│   15,000│      -│     800│      -│   34,880│    2,000│      -│    268,671
 │ 3│環境保護人員訓練所   │    31,019│   68,484│     824│    3,441│      -│      -│     500│      -│     280│      -│      -│    104,548
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────