83C3G41.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 經常門                  中華民國八十三年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │4100000000       │       │       │       │
11│ │ │ │邊政支出        │    154,945│    145,144│    143,463│     9,801
 │ │ │ │4136010000       │       │       │       │
 │ 1│ │ │蒙藏委員會       │    151,320│    142,337│    140,514│     8,983
 │ │ │ │4136012000       │       │       │       │
 │ │ 1│ │蒙事業務        │    29,285│    29,543│    66,153│     -258
 │ │ │ │4136013000       │       │       │       │
 │ │ 2│ │藏事業務        │    61,350│    61,216│    59,479│      134
 │ │ │ │4136014000       │       │       │       │
 │ │ 3│ │蒙藏地區工作與研究   │    60,091│    50,984│    14,882│     9,107
 │ │ │ │4136019800       │       │       │       │
 │ │ 4│ │第一預備金       │      594│      594│       -│       0
 │ │ │ │4177410000       │       │       │       │
 │ 2│ │ │調整軍公教人員待遇準備 │     3,625│     2,807│     2,949│      818
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────