84B3G41.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 經常門                  中華民國八十四年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │ 4100000000      │       │       │       │
11│ │ │ │邊政支出        │    202,699│    205,336│    238,628│    -2,637
 │ │ │ │ 4136010000      │       │       │       │
 │ 1│ │ │蒙藏委員會       │    200,726│    201,711│    235,170│     -985
 │ │ │ │ 4136010100      │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政        │    59,367│    50,391│    47,143│     8,976
 │ │ │ │ 4136012000      │       │       │       │
 │ │ 2│ │蒙事業務        │    29,867│    29,285│    28,742│      582
 │ │ │ │ 4136013000      │       │       │       │
 │ │ 3│ │藏事業務        │    60,680│    61,350│    59,561│     -670
 │ │ │ │ 4136014000      │       │       │       │
 │ │ 4│ │蒙藏地區工作與研究   │    50,218│    60,091│    99,724│    -9,873
 │ │ │ │ 4136019800      │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金       │      594│      594│       -│       0
 │ │ │ │ 4177410000      │       │       │       │
 │ 2│ │ │調整軍公教人員待遇準備 │     1,973│     3,625│     3,458│    -1,652
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────