84B5611.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十四年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 9│ │外交部主管       │   4,853,611│  6,384,338│   64,446│   274,128│  1,240,652│      -│   39,387│      -│   177,212│      -│      -│  13,033,774
 │ 1│外交部         │   4,731,288│  6,072,402│   61,067│   264,437│  1,240,652│      -│   35,030│      -│   139,520│      -│      -│  12,544,396
 │ 2│領事事務局       │    122,323│   311,936│    3,379│    9,691│      -│      -│    4,357│      -│   37,692│      -│      -│    489,378
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────