84B5651.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十四年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
21│ │農業委員會主管     │    416,161│  1,361,127│   17,473│   24,150│ 15,788,757│ 10,308,400│    2,887│  1,168,912│   524,446│  3,900,521│      -│  33,512,834
 │ 1│農業委員會       │    414,565│  1,360,618│   17,473│   24,024│ 15,583,147│ 10,306,000│    2,887│  1,168,912│   524,446│  3,900,521│      -│  33,302,593
 │ 2│臺灣地區漁業發展基金  │     1,356│     281│      -│     56│    6,148│    2,400│      -│      -│      -│      -│      -│    10,241
 │ 3│主要農產品受進口損害救助│      240│     228│      -│     70│   199,462│      -│      -│      -│      -│      -│      -│    200,000
 │ │基金          │       │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────