85C3G41.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 經常門                  中華民國八十五年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │4100000000       │       │       │       │
11│ │ │ │邊政支出        │    185,466│    191,271│    204,585│    -5,805
 │ │ │ │4136010000       │       │       │       │
 │ 1│ │ │蒙藏委員會       │    182,514│    189,298│    198,774│    -6,784
 │ │ │ │4136010100       │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政        │    63,165│    59,120│    50,784│     4,045
 │ │ │ │4136012000       │       │       │       │
 │ │ 2│ │蒙事業務        │    28,075│    30,134│    28,789│    -2,059
 │ │ │ │4136013000       │       │       │       │
 │ │ 3│ │藏事業務        │    57,612│    60,157│    59,999│    -2,545
 │ │ │ │4136014000       │       │       │       │
 │ │ 4│ │蒙藏地區工作與研究   │    33,068│    39,293│    59,202│    -6,225
 │ │ │ │4136019800       │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金       │      594│      594│       -│       0
 │ │ │ │4177410000       │       │       │       │
 │ 2│ │ │調整軍公教人員待遇準備 │     2,952│     1,973│     5,811│      979
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────