85C3G67.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 經常門                  中華民國八十五年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │6700000000       │       │       │       │
22│ │ │ │社會救助支出      │  17,902,978│   7,419,339│   3,356,072│  10,483,639
 │ │ │ │6706200000       │       │       │       │
 │ 1│ │ │銓硈         │    27,000│    27,000│    22,292│       0
 │ │ │ │6706205600       │       │       │       │
 │ │ 1│ │公務人員殮葬補助    │    27,000│    27,000│    22,292│       0
 │ │ │ │6708010000       │       │       │       │
 │ 2│ │ │內政部         │   7,324,292│   6,581,845│   2,753,015│    742,447
 │ │ │ │6708013800       │       │       │       │
 │ │ 1│ │社會救助業務      │   7,324,292│   6,581,845│   2,753,015│    742,447
 │ │ │ │6742010000       │       │       │       │
 │ 3│ │ │國軍退除役官兵輔導委員會│    535,187│    569,225│    540,154│    -34,038
 │ │ │ │6742010900       │       │       │       │
 │ │ 1│ │退除役官兵服務救助與照顧│    535,187│    569,225│    540,154│    -34,038
 │ │ │ │6751030000       │       │       │       │
 │ 4│ │ │農產品受進口損害救助基金│  10,000,000│    199,990│      166│   9,800,010
 │ │ │ │6751031000       │       │       │       │
 │ │ 1│ │農產品受進口損害救助  │  10,000,000│    199,990│      166│   9,800,010
 │ │ │ │6770010000       │       │       │       │
 │ 5│ │ │行政院         │       -│    30,000│    25,245│    -30,000
 │ │ │ │6770014000       │       │       │       │
 │ │ 1│ │公教人員眷屬重病住院醫療│       -│    30,000│    25,245│    -30,000
 │ │ │ │補助          │       │       │       │
 │ │ │ │6777670000       │       │       │       │
 │ 6│ │ │調整軍公教人員待遇準備 │    16,499│    11,279│    15,200│     5,220
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────