85C3H67.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 資本門                  中華民國八十五年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │6700000000       │       │       │       │
22│ │ │ │社會救助支出      │    49,590│    49,510│     8,000│      80
 │ │ │ │6708010000       │       │       │       │
 │ 1│ │ │內政部         │    20,500│    20,500│       -│       0
 │ │ │ │6708013800       │       │       │       │
 │ │ 1│ │社會救助業務      │    20,500│    20,500│       -│       0
 │ │ │ │6742010000       │       │       │       │
 │ 2│ │ │國軍退除役官兵輔導委員會│    21,090│    21,010│       -│      80
 │ │ │ │6742010900       │       │       │       │
 │ │ 1│ │退除役官兵服務救助與照顧│    21,090│    21,010│       -│      80
 │ │ │ │6751010000       │       │       │       │
 │ 3│ │ │農業委員會       │     8,000│     8,000│     8,000│       0
 │ │ │ │6751011800       │       │       │       │
 │ │ 1│ │漁船海難救助      │     8,000│     8,000│     8,000│       0
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────