85C5604.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 4│ │立法院主管       │   1,368,225│   333,040│   35,582│   115,741│   176,743│      -│    3,000│      -│   23,947│      -│      -│   2,056,278
 │ 1│立法院         │   1,368,225│   333,040│   35,582│   115,741│   176,743│      -│    3,000│      -│   23,947│      -│      -│   2,056,278
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────