85C5611.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 9│ │外交部主管       │   5,419,625│  5,778,725│   74,889│   269,100│  2,671,584│      -│   39,030│      -│   185,898│      -│      -│  14,438,851
 │ 1│外交部         │   5,285,636│  5,511,868│   66,880│   255,975│  2,671,584│      -│   35,030│      -│   172,421│      -│      -│  13,999,394
 │ 2│領事事務局       │    133,989│   266,857│    8,009│   13,125│      -│      -│    4,000│      -│   13,477│      -│      -│    439,457
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────