85C5642.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
18│ │國軍退除役官兵輔導委員會│  113,198,039│  1,316,490│   91,070│   95,058│  1,734,257│   239,042│   81,418│      -│  1,445,338│   21,090│      -│  118,221,802
 │ │主管          │       │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
 │ 1│國軍退除役官兵輔導委員會│  113,198,039│  1,316,490│   91,070│   95,058│  1,734,257│   239,042│   81,418│      -│  1,445,338│   21,090│      -│  118,221,802
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────