85C5645.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
19│ │國家科學委員會主管   │   1,202,240│  3,111,180│   147,304│   66,727│  6,204,620│  1,362,024│    3,362│    2,200│  1,580,530│      -│      -│  13,680,187
 │ 1│國家科學委員會     │    860,579│  1,746,986│   124,251│   59,763│      -│      -│    1,510│    2,200│   874,753│      -│      -│   3,670,042
 │ 2│國家科學技術發展基金  │       -│  1,248,824│      -│      -│  5,810,142│  1,361,304│      -│      -│   550,224│      -│      -│   8,970,494
 │ 3│科學工業園區管理局   │    341,661│   115,370│   23,053│    6,964│   394,478│     720│    1,852│      -│   155,553│      -│      -│   1,039,651
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────