85C5651.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
21│ │農業委員會主管     │    435,697│  1,364,620│   15,914│   27,098│ 24,924,089│ 22,843,971│    2,887│   609,970│   714,855│  3,631,210│      -│  54,570,311
 │ 1│農業委員會       │    433,496│  1,362,904│   15,914│   26,983│ 14,720,625│ 22,839,651│    2,887│   609,970│   714,492│  3,631,210│      -│  44,358,132
 │ 2│臺灣地區漁業發展基金  │     1,385│     238│      -│     53│    6,148│    4,320│      -│      -│     35│      -│      -│    12,179
 │ 3│農產品受進口損害救助基金│      240│     226│      -│     62│  9,999,472│      -│      -│      -│      -│      -│      -│  10,000,000
 │ 4│漁產平準基金      │      576│    1,252│      -│      -│   197,844│      -│      -│      -│     328│      -│      -│    200,000
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────