86B42012.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十六年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0020120000 │       │       │       │
 │ 2│ │ │國立政治大學 │       -│   2,321,372│  -2,321,372│國立政治大學單位預算配合「國立大學校院校務基
 │ │ │ │       │       │       │       │金」實施範圍之擴大,移列該基金項下。
 │ │ │ │ 5120120100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    188,476│   -188,476│
 │ │ │ │ 5120120101 │       │       │       │
 │ │ │ 1│行政管理   │       -│    188,476│   -188,476│
 │ │ │ │ 5120122000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │教學訓輔業務 │       -│   1,514,432│  -1,514,432│
 │ │ │ │ 5120122001 │       │       │       │
 │ │ │ 1│教學訓輔   │       -│   1,221,350│  -1,221,350│
 │ │ │ │ 5120122021 │       │       │       │
 │ │ │ 2│教學實習研究 │       -│    233,892│   -233,892│
 │ │ │ │ 5120122031 │       │       │       │
 │ │ │ 3│建教合作   │       -│    59,190│    -59,190│
 │ │ │ │ 5120122500 │       │       │       │
 │ │ 3│ │學生公費及獎助│       -│    106,089│   -106,089│
 │ │ │ │學金     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5120129000 │       │       │       │
 │ │ 4│ │一般建築及設備│       -│    508,817│   -508,817│
 │ │ │ │ 5120129002 │       │       │       │
 │ │ │ 1│房屋建築   │       -│    461,104│   -461,104│
 │ │ │ │ 5120129009 │       │       │       │
 │ │ │ 2│其他建築   │       -│    21,015│    -21,015│
 │ │ │ │ 5120129010 │       │       │       │
 │ │ │ 3│資訊設備   │       -│    12,000│    -12,000│
 │ │ │ │ 5120129019 │       │       │       │
 │ │ │ 4│其他設備   │       -│    14,698│    -14,698│
 │ │ │ │ 5120129800 │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金  │       -│     3,558│    -3,558│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────