86B42015.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十六年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0020150000 │       │       │       │
 │ 4│ │ │國立中興大學 │       -│   2,614,755│  -2,614,755│國立中興大學單位預算配合「國立大學校院校務基
 │ │ │ │       │       │       │       │金」實施範圍之擴大,移列該基金項下。
 │ │ │ │ 5120150100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    226,752│   -226,752│
 │ │ │ │ 5120150101 │       │       │       │
 │ │ │ 1│行政管理   │       -│    226,752│   -226,752│
 │ │ │ │ 5120152000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │教學訓輔業務 │       -│   1,945,224│  -1,945,224│
 │ │ │ │ 5120152001 │       │       │       │
 │ │ │ 1│教學訓輔   │       -│   1,891,796│  -1,891,796│
 │ │ │ │ 5120152031 │       │       │       │
 │ │ │ 2│建教合作   │       -│    53,428│    -53,428│
 │ │ │ │ 5120152500 │       │       │       │
 │ │ 3│ │學生公費及獎助│       -│    152,551│   -152,551│
 │ │ │ │學金     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5120156100 │       │       │       │
 │ │ 4│ │農林畜牧教學與│       -│    21,822│    -21,822│
 │ │ │ │研究     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5120159000 │       │       │       │
 │ │ 5│ │一般建築及設備│       -│    264,604│   -264,604│
 │ │ │ │ 5120159002 │       │       │       │
 │ │ │ 1│房屋建築   │       -│    200,195│   -200,195│
 │ │ │ │ 5120159009 │       │       │       │
 │ │ │ 2│其他建築   │       -│    34,198│    -34,198│
 │ │ │ │ 5120159010 │       │       │       │
 │ │ │ 3│資訊設備   │       -│     6,500│    -6,500│
 │ │ │ │ 5120159011 │       │       │       │
 │ │ │ 4│交通及運輸設備│       -│      566│     -566│
 │ │ │ │ 5120159019 │       │       │       │
 │ │ │ 5│其他設備   │       -│    23,145│    -23,145│
 │ │ │ │ 5120159800 │       │       │       │
 │ │ 6│ │第一預備金  │       -│     3,802│    -3,802│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────