86B42019.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十六年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0020190000 │       │       │       │
 │ 6│ │ │國立中山大學 │       -│   1,329,879│  -1,329,879│國立中山大學單位預算配合「國立大學校院校務基
 │ │ │ │       │       │       │       │金」實施範圍之擴大,移列該基金項下。
 │ │ │ │ 5120190100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    125,575│   -125,575│
 │ │ │ │ 5120190101 │       │       │       │
 │ │ │ 1│行政管理   │       -│    125,575│   -125,575│
 │ │ │ │ 5120192000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │教學訓輔業務 │       -│    883,432│   -883,432│
 │ │ │ │ 5120192001 │       │       │       │
 │ │ │ 1│教學訓輔   │       -│    863,196│   -863,196│
 │ │ │ │ 5120192031 │       │       │       │
 │ │ │ 2│建教合作   │       -│    20,236│    -20,236│
 │ │ │ │ 5120192500 │       │       │       │
 │ │ 3│ │學生公費及獎助│       -│    88,118│    -88,118│
 │ │ │ │學金     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5120199000 │       │       │       │
 │ │ 4│ │一般建築及設備│       -│    230,988│   -230,988│
 │ │ │ │ 5120199002 │       │       │       │
 │ │ │ 1│房屋建築   │       -│    172,229│   -172,229│
 │ │ │ │ 5120199009 │       │       │       │
 │ │ │ 2│其他建築   │       -│    13,747│    -13,747│
 │ │ │ │ 5120199010 │       │       │       │
 │ │ │ 3│資訊設備   │       -│     6,750│    -6,750│
 │ │ │ │ 5120199019 │       │       │       │
 │ │ │ 4│其他設備   │       -│    38,262│    -38,262│
 │ │ │ │ 5120199800 │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金  │       -│     1,766│    -1,766│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────