86B42020.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十六年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0020200000 │       │       │       │
 │ 7│ │ │國立中正大學 │       -│   1,656,436│  -1,656,436│國立中正大學單位預算配合「國立大學校院校務基
 │ │ │ │       │       │       │       │金」實施範圍之擴大,移列該基金項下。
 │ │ │ │ 5120200100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    147,556│   -147,556│
 │ │ │ │ 5120200101 │       │       │       │
 │ │ │ 1│行政管理   │       -│    147,556│   -147,556│
 │ │ │ │ 5120202000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │教學訓輔業務 │       -│    722,146│   -722,146│
 │ │ │ │ 5120202001 │       │       │       │
 │ │ │ 1│教學訓輔   │       -│    695,416│   -695,416│
 │ │ │ │ 5120202031 │       │       │       │
 │ │ │ 2│建教合作   │       -│    26,730│    -26,730│
 │ │ │ │ 5120202500 │       │       │       │
 │ │ 3│ │學生公費及獎助│       -│    64,463│    -64,463│
 │ │ │ │學金     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5120209000 │       │       │       │
 │ │ 4│ │一般建築及設備│       -│    721,781│   -721,781│
 │ │ │ │ 5120209002 │       │       │       │
 │ │ │ 1│房屋建築   │       -│    598,118│   -598,118│
 │ │ │ │ 5120209009 │       │       │       │
 │ │ │ 2│其他建築   │       -│    10,000│    -10,000│
 │ │ │ │ 5120209010 │       │       │       │
 │ │ │ 3│資訊設備   │       -│    25,500│    -25,500│
 │ │ │ │ 5120209019 │       │       │       │
 │ │ │ 4│其他設備   │       -│    88,163│    -88,163│
 │ │ │ │ 5120209800 │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金  │       -│      490│     -490│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────