86B42022.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十六年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0020220000 │       │       │       │
 │ 9│ │ │國立臺灣海洋大│       -│   1,166,586│  -1,166,586│國立臺灣海洋大學單位預算配合「國立大學校院校
 │ │ │ │學      │       │       │       │務基金」實施範圍之擴大,移列該基金項下。
 │ │ │ │ 5120220100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    86,034│    -86,034│
 │ │ │ │ 5120220101 │       │       │       │
 │ │ │ 1│行政管理   │       -│    86,034│    -86,034│
 │ │ │ │ 5120222000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │教學訓輔業務 │       -│    750,824│   -750,824│
 │ │ │ │ 5120222001 │       │       │       │
 │ │ │ 1│教學訓輔   │       -│    740,824│   -740,824│
 │ │ │ │ 5120222031 │       │       │       │
 │ │ │ 2│建教合作   │       -│    10,000│    -10,000│
 │ │ │ │ 5120222500 │       │       │       │
 │ │ 3│ │學生公費及獎助│       -│    57,549│    -57,549│
 │ │ │ │學金     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5120229000 │       │       │       │
 │ │ 4│ │一般建築及設備│       -│    270,941│   -270,941│
 │ │ │ │ 5120229002 │       │       │       │
 │ │ │ 1│房屋建築   │       -│    189,133│   -189,133│
 │ │ │ │ 5120229009 │       │       │       │
 │ │ │ 2│其他建築   │       -│    42,861│    -42,861│
 │ │ │ │ 5120229010 │       │       │       │
 │ │ │ 3│資訊設備   │       -│     3,826│    -3,826│
 │ │ │ │ 5120229019 │       │       │       │
 │ │ │ 4│其他設備   │       -│    35,121│    -35,121│
 │ │ │ │ 5120229800 │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金  │       -│     1,238│    -1,238│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────