86B42028.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十六年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0020280000 │       │       │       │
 │14│ │ │國立陽明大學 │       -│    831,018│   -831,018│國立陽明大學單位預算配合「國立大學校院校務基
 │ │ │ │       │       │       │       │金」實施範圍之擴大,移列該基金項下。
 │ │ │ │ 5120280100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    81,068│    -81,068│
 │ │ │ │ 5120280101 │       │       │       │
 │ │ │ 1│行政管理   │       -│    81,068│    -81,068│
 │ │ │ │ 5120282000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │教學訓輔業務 │       -│    567,337│   -567,337│
 │ │ │ │ 5120282001 │       │       │       │
 │ │ │ 1│教學訓輔   │       -│    565,366│   -565,366│
 │ │ │ │ 5120282031 │       │       │       │
 │ │ │ 2│建教合作   │       -│     1,971│    -1,971│
 │ │ │ │ 5120282500 │       │       │       │
 │ │ 3│ │學生公費及獎助│       -│    60,513│    -60,513│
 │ │ │ │學金     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5120289000 │       │       │       │
 │ │ 4│ │一般建築及設備│       -│    120,775│   -120,775│
 │ │ │ │ 5120289009 │       │       │       │
 │ │ │ 1│其他建築   │       -│    68,662│    -68,662│
 │ │ │ │ 5120289010 │       │       │       │
 │ │ │ 2│資訊設備   │       -│     5,190│    -5,190│
 │ │ │ │ 5120289019 │       │       │       │
 │ │ │ 3│其他設備   │       -│    46,923│    -46,923│
 │ │ │ │ 5120289800 │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金  │       -│     1,325│    -1,325│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────