87B5642.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
18│ │國軍退除役官兵輔導委員會│  124,252,729│   661,211│   85,318│   69,329│  9,946,672│ 21,659,928│   81,418│      -│   714,447│   41,630│      -│  157,512,682
 │ │主管          │       │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
 │ 1│國軍退除役官兵輔導委員會│  124,252,729│   661,211│   85,318│   69,329│  9,946,672│ 21,659,928│   81,418│      -│   714,447│   41,630│      -│  157,512,682
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────