87B62695.HTM                                            中央政府總預算

                                                歲出用途別科目分析表

                                                 中華民國八十七年度                                         單位:新台幣千元
────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科              目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│目│節│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 │13│ │ │貿易調查委員會     │    26,629│   37,864│     693│    2,990│      -│      -│     700│      -│     300│      -│      -│    69,176
 │ │ 1│ │一般行政        │     8,453│    9,988│     562│     741│      -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│    19,744
 │ │ │ 1│行政管理        │     8,453│    9,988│     562│     741│      -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│    19,744
 │ │ 2│ │貿易調查業務      │    18,176│   27,876│     131│    2,249│      -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│    48,432
 │ │ │ 1│產業損害調查      │    14,746│   24,736│     131│    1,918│      -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│    41,531
 │ │ │ 2│法律業務        │     3,430│    3,140│      -│     331│      -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│     6,901
 │ │ 3│ │一般建築及設備     │       -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│     300│      -│      -│      300
 │ │ │ 1│其他設備        │       -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│     300│      -│      -│      300
 │ │ 4│ │第一預備金       │       -│      -│      -│      -│      -│      -│     700│      -│      -│      -│      -│      700
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────