87C42024.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十七年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0020240000 │       │       │       │
 │ 4│ │ │國立彰化師範大│       -│   1,038,702│  -1,038,702│國立彰化師範大學單位預配合「國立大學校院校務
 │ │ │ │學      │       │       │       │基金」實施範圍之擴大,移列該基金項下。
 │ │ │ │ 5120240100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    80,700│    -80,700│
 │ │ │ │ 5120240101 │       │       │       │
 │ │ │ 1│行政管理   │       -│    80,700│    -80,700│
 │ │ │ │ 5120242000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │教學訓輔業務 │       -│    603,879│   -603,879│
 │ │ │ │ 5120242001 │       │       │       │
 │ │ │ 1│教學訓輔   │       -│    556,367│   -556,367│
 │ │ │ │ 5120242002 │       │       │       │
 │ │ │ 2│進修部教學  │       -│    23,942│    -23,942│
 │ │ │ │ 5120242031 │       │       │       │
 │ │ │ 3│建教合作   │       -│    23,570│    -23,570│
 │ │ │ │ 5120242500 │       │       │       │
 │ │ 3│ │學生公費及獎助│       -│    57,963│    -57,963│
 │ │ │ │學金     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5120249000 │       │       │       │
 │ │ 4│ │一般建築及設備│       -│    295,111│   -295,111│
 │ │ │ │ 5120249002 │       │       │       │
 │ │ │ 1│營建工程   │       -│    230,021│   -230,021│
 │ │ │ │ 5120249011 │       │       │       │
 │ │ │ 2│交通及運輸設備│       -│     1,092│    -1,092│
 │ │ │ │ 5120249019 │       │       │       │
 │ │ │ 3│其他設備   │       -│    63,998│    -63,998│
 │ │ │ │ 5120249800 │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金  │       -│     1,049│    -1,049│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────