87C42062.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十七年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0020620000 │       │       │       │
 │16│ │ │國立臺灣體育學│       -│    222,206│   -222,206│國立臺灣體育學院單位預算配合「國立大學校院校
 │ │ │ │院      │       │       │       │務基金」實施範圍之擴大,移列該基金項下。
 │ │ │ │ 5120620100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    52,118│    -52,118│
 │ │ │ │ 5120620101 │       │       │       │
 │ │ │ 1│行政管理   │       -│    52,118│    -52,118│
 │ │ │ │ 5120622000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │教學訓輔業務 │       -│    168,088│   -168,088│
 │ │ │ │ 5120622001 │       │       │       │
 │ │ │ 1│教學訓輔   │       -│    168,088│   -168,088│
 │ │ │ │ 5120622500 │       │       │       │
 │ │ 3│ │學生公費及獎助│       -│     1,200│    -1,200│
 │ │ │ │學金     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5120629800 │       │       │       │
 │ │ 4│ │第一預備金  │       -│      800│     -800│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────