87C42114.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十七年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0021140000 │       │       │       │
 │36│ │ │國立高雄餐旅管│       -│    194,204│   -194,204│國立高雄餐旅管理專科學校單位預算配合「國立大
 │ │ │ │理專科學校  │       │       │       │學校院校務基金」實施範圍之擴大,移列該基金項
 │ │ │ │       │       │       │       │下。
 │ │ │ │ 5121140100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    59,998│    -59,998│
 │ │ │ │ 5121140101 │       │       │       │
 │ │ │ 1│行政管理   │       -│    59,998│    -59,998│
 │ │ │ │ 5121142000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │教學訓輔業務 │       -│    68,700│    -68,700│
 │ │ │ │ 5121142001 │       │       │       │
 │ │ │ 1│教學訓輔   │       -│    68,700│    -68,700│
 │ │ │ │ 5121142500 │       │       │       │
 │ │ 3│ │學生公費及獎助│       -│     1,423│    -1,423│
 │ │ │ │學金     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5121149000 │       │       │       │
 │ │ 4│ │一般建築及設備│       -│    63,880│    -63,880│
 │ │ │ │ 5121149011 │       │       │       │
 │ │ │ 1│交通及運輸設備│       -│     2,784│    -2,784│
 │ │ │ │ 5121149019 │       │       │       │
 │ │ │ 2│其他設備   │       -│    61,096│    -61,096│
 │ │ │ │ 5121149800 │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金  │       -│      203│     -203│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────