87C42621.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十七年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0026210000 │       │       │       │
 │ 5│ │ │推廣貿易基金 │       -│   2,109,450│  -2,109,450│1.推廣貿易基金係依貿易法第21條第 1項規定設立
 │ │ │ │       │       │       │       │ ,以推廣貿易服務費等收入為財源,為使該基金
 │ │ │ │       │       │       │       │ 得以因應外在環境變遷及業務實際需要作彈性調
 │ │ │ │       │       │       │       │ 整運用,以充份發揮其功能,自八十七年度起予
 │ │ │ │       │       │       │       │ 以改制為附屬單位預算型態編列,屬於預算法第
 │ │ │ │       │       │       │       │  4條第 2款第 5目之其他特種基金。
 │ │ │ │       │       │       │       │2.本科目上年度法定預算數 2,192,450千元,除移
 │ │ │ │       │       │       │       │ 出駐外商務會議等人事及業務經費83,000千元列
 │ │ │ │       │       │       │       │ 入國際貿易局「行政管理」科目項下外,淨計如
 │ │ │ │       │       │       │       │ 表列上年度預算數。
 │ │ │ │ 6126211000 │       │       │       │
 │ │ 1│ │提昇國際經貿地│       -│    89,009│    -89,009│
 │ │ │ │位      │       │       │       │
 │ │ │ │ 6126211021 │       │       │       │
 │ │ │ 1│參與國際經貿組│       -│    66,162│    -66,162│
 │ │ │ │織      │       │       │       │
 │ │ │ │ 6126211031 │       │       │       │
 │ │ │ 2│國際貿易會議及│       -│    22,847│    -22,847│
 │ │ │ │諮商訪問   │       │       │       │
 │ │ │ │ 6126212000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │促進貿易平衡發│       -│   1,262,363│  -1,262,363│
 │ │ │ │展      │       │       │       │
 │ │ │ │ 6126212021 │       │       │       │
 │ │ │ 1│商情資訊服務 │       -│    318,531│   -318,531│
 │ │ │ │ 6126212031 │       │       │       │
 │ │ │ 2│國際市場開發 │       -│    537,988│   -537,988│
 │ │ │ │ 6126212041 │       │       │       │
 │ │ │ 3│兩岸經貿關係發│       -│    95,973│    -95,973│
 │ │ │ │展之因應   │       │       │       │
 │ │ │ │ 6126212051 │       │       │       │
 │ │ │ 4│國際貿易事項之│       -│    32,721│    -32,721│
 │ │ │ │因應     │       │       │       │
 │ │ │ │ 6126212061 │       │       │       │
 │ │ │ 5│進出口貨品管理│       -│    133,080│   -133,080│
 │ │ │ │ 6126212071 │       │       │       │
 │ │ │ 6│辦理其他貿易業│       -│    144,070│   -144,070│
 │ │ │ │務      │       │       │       │
 │ │ │ │ 6126213000 │       │       │       │
 │ │ 3│ │厚植經貿資源及│       -│    758,078│   -758,078│
 │ │ │ │人力     │       │       │       │
 │ │ │ │ 6126213021 │       │       │       │
 │ │ │ 1│配置海外經貿人│       -│    614,125│   -614,125│
 │ │ │ │力資源    │       │       │       │
 │ │ │ │ 6126213031 │       │       │       │
 │ │ │ 2│國際貿易人才培│       -│    143,953│   -143,953│
 │ │ │ │訓      │       │       │       │
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────