87C45412.HTM                     中央政府總預算

                          歲出機關別預算表

                          中華民國八十七年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │比     較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
 │ │ │ │ 0054120000 │       │       │       │
 │ 3│ │ │就業安定基金 │       -│   1,641,109│  -1,641,109│就業安定基金係依就業服務法第51條規定設立,以
 │ │ │ │       │       │       │       │就業安定費等收入為財源,為使該基金得以因應外
 │ │ │ │       │       │       │       │在環境變遷及業務實際需要作彈性調整運用,以充
 │ │ │ │       │       │       │       │分發揮其功能,自八十七年度起予以改制為附屬單
 │ │ │ │       │       │       │       │位預算型態編列,其本金則以歷年財產 276,334千
 │ │ │ │       │       │       │       │元作價撥充,屬於預算法第 4條第 2款第 5目之其
 │ │ │ │       │       │       │       │他特種基金。
 │ │ │ │ 6954120100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    136,778│   -136,778│
 │ │ │ │ 6954120101 │       │       │       │
 │ │ │ 1│行政管理   │       -│    136,778│   -136,778│
 │ │ │ │ 6954120200 │       │       │       │
 │ │ 2│ │促進國民就業 │       -│   1,010,238│  -1,010,238│
 │ │ │ │ 6954120300 │       │       │       │
 │ │ 3│ │研究與規劃  │       -│    320,897│   -320,897│
 │ │ │ │ 6954129000 │       │       │       │
 │ │ 4│ │一般建築及設備│       -│    173,196│   -173,196│
 │ │ │ │ 6954129002 │       │       │       │
 │ │ │ 1│營建工程   │       -│    15,517│    -15,517│
 │ │ │ │ 6954129011 │       │       │       │
 │ │ │ 2│交通及運輸設備│       -│      133│     -133│
 │ │ │ │ 6954129019 │       │       │       │
 │ │ │ 3│其他設備   │       -│    157,546│   -157,546│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────