87C5607.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 7│ │監察院主管       │   1,186,254│   122,179│   30,399│   69,621│      -│      -│    2,973│      -│   29,403│      -│      -│   1,440,829
 │ 1│監察院         │    394,376│   46,154│   15,962│   13,510│      -│      -│    1,024│      -│    6,795│      -│      -│    477,821
 │ 2│審計部         │    264,952│   29,788│    6,826│   24,496│      -│      -│     891│      -│   11,735│      -│      -│    338,688
 │ 3│審計部台灣省審計處   │    406,663│   34,308│    4,840│   25,645│      -│      -│     686│      -│    7,114│      -│      -│    479,256
 │ 4│審計部台北市審計處   │    47,192│    4,916│    1,208│    2,444│      -│      -│     136│      -│     823│      -│      -│    56,719
 │ 5│審計部高雄市審計處   │    43,761│    3,073│     999│    2,180│      -│      -│     126│      -│    1,050│      -│      -│    51,189
 │ 6│審計部福建省審計處   │    29,310│    3,940│     564│    1,346│      -│      -│     110│      -│    1,886│      -│      -│    37,156
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────