87C5611.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 9│ │外交部主管       │   5,696,106│  7,076,978│   63,022│   285,417│  3,764,924│      -│   37,830│      -│   259,089│      -│      -│  17,183,366
 │ 1│外交部         │   5,552,939│  6,798,337│   52,353│   275,732│  3,764,924│      -│   35,030│      -│   237,986│      -│      -│  16,717,301
 │ 2│領事事務局       │    143,167│   278,641│   10,669│    9,685│      -│      -│    2,800│      -│   21,103│      -│      -│    466,065
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────