87C5817.HTM                    中央政府總預算

                        各機關預算員額彙計表

                        中華民國八十七年度                    單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
  科            目   │      預       算        員       額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│ 名        稱  │職  員│警 員│技 工│工 友│ 小 計 │聘 用│僱 用│小 計│合  計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
11│ │ │財政部主管       │ 11,891│   -│ 1,468│  751│ 14,110│  92│  941│ 1,033│ 15,143
 │ 1│ │財政部         │   298│   -│  30│  20│   348│  14│   6│  20│   368
 │ 2│ │國庫署         │   94│   -│   7│   7│   108│   1│   1│   2│   110
 │ 3│ │賦稅署         │   201│   -│   8│  14│   223│   -│   -│   -│   223
 │ 4│ │金融局         │   220│   -│  10│  14│   244│   -│   -│   -│   244
 │ 5│ │關稅總局及所屬     │  4,338│   -│ 1,119│  370│  5,827│   -│  21│  21│  5,848
 │ │ 1│關稅總局        │   657│   -│  220│  43│   920│   -│   -│   -│   920
 │ │ 2│基隆關稅局       │  1,186│   -│  333│  115│  1,634│   -│  15│  15│  1,649
 │ │ 3│臺北關稅局       │   970│   -│  54│  83│  1,107│   -│   6│   6│  1,113
 │ │ 4│臺中關稅局       │   266│   -│  131│  19│   416│   -│   -│   -│   416
 │ │ 5│高雄關稅局       │  1,259│   -│  381│  110│  1,750│   -│   -│   -│  1,750
 │ 6│ │國有財產局及所屬    │   388│   -│  23│  34│   445│  12│  46│  58│   503
 │ │ 1│國有財產局       │   90│   -│  11│   8│   109│   4│   2│   6│   115
 │ │ 2│臺灣北區辦事處     │   160│   -│   7│  13│   180│   4│  18│  22│   202
 │ │ 3│臺灣中區辦事處     │   59│   -│   2│   6│   67│   2│  14│  16│   83
 │ │ 4│臺灣南區辦事處     │   79│   -│   3│   7│   89│   2│  12│  14│   103
 │ 7│ │臺北市國稅局      │  1,228│   -│  59│  60│  1,347│   8│  164│  172│  1,519
 │ 8│ │臺灣省北區國稅局及所屬 │  1,351│   -│  67│  61│  1,479│   4│  186│  190│  1,669
 │ │ 1│臺灣省北區國稅局    │   861│   -│  45│  32│   938│   3│  90│  93│  1,031
 │ │ 2│臺北縣分局       │   150│   -│   3│   6│   159│   1│  29│  30│   189
 │ │ 3│桃園縣分局       │   99│   -│   3│   5│   107│   -│  14│  14│   121
 │ │ 4│新竹縣分局       │   50│   -│   3│   4│   57│   -│   6│   6│   63
 │ │ 5│新竹市分局       │   63│   -│   4│   3│   70│   -│   9│   9│   79
 │ │ 6│基隆市分局       │   44│   -│   2│   5│   51│   -│   8│   8│   59
 │ │ 7│花蓮縣分局       │   45│   -│   4│   3│   52│   -│  15│  15│   67
 │ │ 8│宜蘭縣分局       │   39│   -│   3│   3│   45│   -│  15│  15│   60
 │ 9│ │臺灣省中區國稅局及所屬 │  1,226│   -│  56│  40│  1,322│   8│  126│  134│  1,456
 │ │ 1│臺灣省中區國稅局    │   859│   -│  39│  28│   926│   8│  63│  71│   997
 │ │ 2│臺中市分局       │   82│   -│   3│   2│   87│   -│  11│  11│   98
 │ │ 3│臺中縣分局       │   77│   -│   3│   2│   82│   -│  14│  14│   96
 │ │ 4│彰化縣分局       │   78│   -│   3│   2│   83│   -│  13│  13│   96
 │ │ 5│南投縣分局       │   44│   -│   3│   2│   49│   -│   7│   7│   56
 │ │ 6│雲林縣分局       │   44│   -│   3│   2│   49│   -│   7│   7│   56
 │ │ 7│苗栗縣分局       │   42│   -│   2│   2│   46│   -│  11│  11│   57
 │10│ │臺灣省南區國稅局及所屬 │  1,155│   -│  30│  41│  1,226│   7│  119│  126│  1,352
 │ │ 1│臺灣省南區國稅局    │   717│   -│  15│  26│   758│   7│  32│  39│   797
 │ │ 2│嘉義縣分局       │   48│   -│   1│   2│   51│   -│   5│   5│   56
 │ │ 3│嘉義市分局       │   52│   -│   2│   2│   56│   -│   5│   5│   61
 │ │ 4│臺南縣分局       │   54│   -│   3│   2│   59│   -│  14│  14│   73
 │ │ 5│臺南市分局       │   91│   -│   2│   2│   95│   -│   8│   8│   103
 │ │ 6│高雄縣分局       │   86│   -│   2│   2│   90│   -│  14│  14│   104
 │ │ 7│屏東縣分局       │   56│   -│   3│   2│   61│   -│  20│  20│   81
 │ │ 8│臺東縣分局       │   33│   -│   1│   2│   36│   -│  13│  13│   49
 │ │ 9│澎湖縣分局       │   18│   -│   1│   1│   20│   -│   8│   8│   28
 │11│ │高雄市國稅局      │   664│   -│  22│  37│   723│   5│  50│  55│   778
 │12│ │臺北區支付處      │   78│   -│   4│   8│   90│   1│   1│   2│   92
 │13│ │財稅資料中心      │   432│   -│  17│  24│   473│  22│  221│  243│   716
 │14│ │財稅人員訓練所     │   28│   -│   5│   9│   42│   1│   -│   1│   43
 │15│ │證券暨期貨管理委員會  │   190│   -│  11│  12│   213│   9│   -│   9│   222
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────