87C704.HTM                                           中央政府總預算

                                              歲出職能別及經濟性綜計表

                                               中華民國八十七年度                                       單位:新臺幣千元
─────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────
\ 經濟性分類  │   經        常         支         出   │   資             本             支              出   │
 ─────── ├──────┬──────┬──────┬──────┬───────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤ 總   計
  職能別分類 \│ 消費支出 │ 債務利息 │ 補助地方 │ 移轉民間 │ 小   計 │ 資本形成 │ 土地購入 │ 債務還本 │ 增  資 │ 補助地方 │ 移轉民間 │ 小   計 │
─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────
 合      計│ 612,949,368│ 71,250,068 │118,646,692 │127,333,856 │ 930,179,984 │ 41,721,564 │  6,584,388│103,878,120 │ 4,644,170 │128,081,223 │ 10,175,207 │ 295,084,672 │ 1,225,264,656
01一般公共事務  │ 49,893,988│     - │ 15,762,070 │ 4,983,346 │  70,639,404 │ 5,163,960 │  2,088,830│     - │   9,385 │   72,717 │   31,380 │  7,366,272 │  78,005,676
02防衛      │ 246,326,674│     - │    200 │ 2,978,579 │ 249,305,453 │ 10,661,503 │  2,314,560│     - │     - │     - │     - │  12,976,063 │  262,281,516
03公共秩序與安全 │ 44,848,764│     - │  384,583 │  165,868 │  45,399,215 │ 4,931,527 │   215,588│     - │     - │ 1,370,158 │     - │  6,517,273 │  51,916,488
04教育      │ 50,256,029│     - │ 26,098,939 │ 11,647,655 │  88,002,623 │ 11,810,298 │   184,195│     - │     - │ 24,738,453 │ 3,607,624 │  40,340,570 │  128,343,193
05保健      │  5,822,621│     - │  735,625 │ 1,132,214 │  7,690,460 │  232,125 │      -│     - │     - │  980,142 │  283,027 │  1,495,294 │   9,185,754
06社會安全與福利 │ 165,185,990│     - │ 29,745,407 │ 94,070,641 │ 289,002,038 │  610,008 │   60,062│     - │     - │ 10,029,980 │ 1,129,476 │  11,829,526 │  300,831,564
07住宅及社區服務 │  3,260,829│     - │ 2,268,284 │  636,148 │  6,165,261 │  434,094 │      -│     - │ 2,126,080 │ 7,229,446 │  603,000 │  10,392,620 │  16,557,881
08娛樂﹞憭しP宗教│  6,139,552│     - │ 1,010,099 │ 1,391,621 │  8,541,272 │ 1,608,249 │   45,195│     - │     - │  562,190 │  752,343 │  2,967,977 │  11,509,249
09燃料與能源   │   773,091│     - │  500,000 │    500 │  1,273,591 │   42,038 │      -│     - │     - │     1 │     - │    42,039 │   1,315,630
10農、林、漁、牧業│  2,227,535│     - │ 10,854,614 │ 8,287,539 │  21,369,688 │ 1,070,597 │   590,660│     - │  241,000 │ 39,635,464 │   84,803 │  41,622,524 │  62,992,212
11礦業製造業營造業│  3,360,377│     - │  180,800 │ 1,131,312 │  4,672,489 │  277,494 │      -│     - │ 1,448,614 │   81,839 │     - │  1,807,947 │   6,480,436
12運輸及通信   │  2,516,568│     - │ 1,104,440 │   28,514 │  3,649,522 │ 1,693,989 │   65,000│     - │  100,000 │ 33,566,464 │     - │  35,425,453 │  39,074,975
13其他經濟服務  │ 22,640,912│     - │  192,369 │  766,775 │  23,600,056 │ 1,752,708 │  1,018,081│     - │  719,091 │ 9,814,369 │ 3,683,554 │  16,987,803 │  40,587,859
14其他支出    │  9,696,438│ 71,250,068 │ 29,809,262 │  113,144 │ 110,868,912 │ 1,432,974 │    2,217│103,878,120 │     - │     - │     - │ 105,313,311 │  216,182,223
─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────