88B3G67.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 經常門                  中華民國八十八年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │ 6700000000      │       │       │       │
22│ │ │ │社會救助支出      │   9,481,719│  11,458,024│  13,339,342│  -1,976,305
 │ │ │ │ 6703970000      │       │       │       │
 │ 1│ │ │原住民委員會      │    262,490│    123,121│    15,245│    139,369
 │ │ │ │ 6703970400      │       │       │       │
 │ │ 1│ │社會服務推展      │    262,490│    123,121│    15,245│    139,369
 │ │ │ │ 6706200000      │       │       │       │
 │ 2│ │ │銓敘部         │    23,170│    23,170│    23,058│       0
 │ │ │ │ 6706205600      │       │       │       │
 │ │ 1│ │公務人員殮葬補助    │    23,170│    23,170│    23,058│       0
 │ │ │ │ 6708010000      │       │       │       │
 │ 3│ │ │內政部         │   8,350,881│  10,526,305│   9,745,799│  -2,175,424
 │ │ │ │ 6708013800      │       │       │       │
 │ │ 1│ │社會救助業務      │   8,350,881│  10,526,305│   9,745,799│  -2,175,424
 │ │ │ │ 6742010000      │       │       │       │
 │ 4│ │ │國軍退除役官兵輔導委員會│    825,178│    771,793│    704,512│    53,385
 │ │ │ │ 6742010900      │       │       │       │
 │ │ 1│ │退除役官兵服務救助與照顧│    825,178│    771,793│    704,512│    53,385
 │ │ │ │ 6751030000      │       │       │       │
 │ 5│ │ │農產品受進口損害救助基金│       -│       -│   1,839,030│       -
 │ │ │ │ 6751031000      │       │       │       │
 │ │ 1│ │農產品受進口損害救助  │       -│       -│   1,839,030│       -
 │ │ │ │ 6771100000      │       │       │       │
 │ 6│ │ │補助台灣省政府     │       -│       -│   1,000,000│       -
 │ │ │ │ 6771106700      │       │       │       │
 │ │ 1│ │台灣省社會救助補助   │       -│       -│   1,000,000│       -
 │ │ │ │ 6777670000      │       │       │       │
 │ 7│ │ │調整軍公教人員待遇準備 │    20,000│    13,635│    11,698│     6,365
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────