88B3H67.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 資本門                  中華民國八十八年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │ 6700000000      │       │       │       │
22│ │ │ │社會救助支出      │    661,663│   8,450,307│   2,200,181│  -7,788,644
 │ │ │ │ 6703970000      │       │       │       │
 │ 1│ │ │原住民委員會      │    10,000│       -│       -│    10,000
 │ │ │ │ 6703970400      │       │       │       │
 │ │ 1│ │社會服務推展      │    10,000│       -│       -│    10,000
 │ │ │ │ 6708010000      │       │       │       │
 │ 2│ │ │內政部         │    604,303│    78,677│    44,215│    525,626
 │ │ │ │ 6708013800      │       │       │       │
 │ │ 1│ │社會救助業務      │    604,303│    78,677│    44,215│    525,626
 │ │ │ │ 6742010000      │       │       │       │
 │ 3│ │ │國軍退除役官兵輔導委員會│    47,360│    41,630│    36,630│     5,730
 │ │ │ │ 6742010900      │       │       │       │
 │ │ 1│ │退除役官兵服務救助與照顧│    47,360│    41,630│    36,630│     5,730
 │ │ │ │ 6771100000      │       │       │       │
 │ 4│ │ │補助台灣省政府     │       -│   8,000,000│   2,119,336│  -8,000,000
 │ │ │ │ 6771106700      │       │       │       │
 │ │ 1│ │台灣省社會救助補助   │       -│   8,000,000│   2,119,336│  -8,000,000
 │ │ │ │ 6771600000      │       │       │       │
 │ 5│ │ │補助台北市政府     │       -│    330,000│       -│   -330,000
 │ │ │ │ 6771606700      │       │       │       │
 │ │ 1│ │台北市社會救助補助   │       -│    330,000│       -│   -330,000
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────