88B5648.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十八年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
20│ │原子能委員會主管    │   1,685,427│   588,457│   89,557│   68,699│     400│    4,100│    4,900│   14,229│   372,457│      -│      -│   2,828,226
 │ 1│原子能委員會      │    252,448│   95,171│    9,461│   17,144│     100│    4,100│    1,191│      -│    5,744│      -│      -│    385,359
 │ 2│輻射偵測中心      │    39,333│    9,978│    3,946│    1,814│      -│      -│     122│      -│   10,354│      -│      -│    65,547
 │ 3│放射性物料管理局    │    49,939│   21,398│    2,790│    4,243│     150│      -│     587│      -│    1,354│      -│      -│    80,461
 │ 4│核能研究所       │   1,343,707│   461,910│   73,360│   45,498│     150│      -│    3,000│   14,229│   355,005│      -│      -│   2,296,859
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────