88B5660.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十八年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
24│ │環境保護署主管     │    603,225│   851,134│   63,549│   61,040│  1,090,777│   18,200│    6,300│      -│   217,378│ 10,679,116│      -│  13,590,719
 │ 1│環境保護署       │    461,896│   717,676│   51,517│   44,298│  1,077,107│   18,200│    5,000│      -│   17,019│ 10,676,086│      -│  13,068,799
 │ 2│環境檢驗所       │    99,989│   89,277│   10,630│    6,730│   13,670│      -│     800│      -│   199,126│    3,030│      -│    423,252
 │ 3│環境保護人員訓練所   │    41,340│   44,181│    1,402│   10,012│      -│      -│     500│      -│    1,233│      -│      -│    98,668
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────