88B704.HTM                                           中央政府總預算

                                              歲出職能別及經濟性綜計表

                                               中華民國八十八年度                                       單位:新臺幣千元
─────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────
\ 經濟性分類  │   經        常         支         出   │   資             本             支              出   │
 ─────── ├──────┬──────┬──────┬──────┬───────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤ 總   計
  職能別分類 \│ 消費支出 │ 債務利息 │ 補助地方 │ 移轉民間 │ 小   計 │ 資本形成 │ 土地購入 │ 債務還本 │ 增  資 │ 補助地方 │ 移轉民間 │ 小   計 │
─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────
 合      計│ 633,146,266│ 87,103,217│ 114,542,314│ 125,416,302│  960,208,099│ 39,591,448│  5,213,640│ 118,008,733│ 13,573,547│ 121,476,470│ 13,368,274│  311,232,112│ 1,271,440,211
01一般公共事務  │ 65,968,716│      -│ 12,659,610│ 13,678,105│  92,306,431│  6,897,600│  1,859,264│      -│    5,950│   591,900│   145,180│   9,499,894│  101,806,325
02防衛      │ 252,754,971│      -│     200│  3,327,293│  256,082,464│  7,179,156│  2,500,000│      -│      -│   36,208│      -│   9,715,364│  265,797,828
03公共秩序與安全 │ 41,760,730│      -│  1,201,378│   110,521│  43,072,629│  4,838,108│      -│      -│      -│   530,839│  3,588,846│   8,957,793│  52,030,422
04教育      │ 21,467,138│      -│ 63,353,835│ 13,965,845│  98,786,818│  6,463,783│   103,620│      -│  6,569,215│ 22,371,429│  4,380,198│  39,888,245│  138,675,063
05保健      │ 13,827,008│      -│   853,646│  1,387,496│  16,068,150│  3,446,702│   10,000│      -│      -│   926,796│   103,826│   4,487,324│  20,555,474
06社會安全與福利 │ 184,178,212│      -│ 18,959,719│ 77,005,270│  280,143,201│   646,779│      -│      -│  1,000,000│  2,897,286│  1,534,604│   6,078,669│  286,221,870
07住宅及社區服務 │  2,509,078│      -│   957,951│   170,106│   3,637,135│   505,604│      -│      -│  1,479,875│ 11,953,000│   66,415│  14,004,894│  17,642,029
08娛樂文化宗教  │  5,853,315│      -│  1,221,985│  3,825,045│  10,900,345│  2,513,708│      -│      -│      -│   615,638│  1,124,238│   4,253,584│  15,153,929
09燃料與能    │   21,032│      -│      -│      -│    21,032│      -│      -│      -│      -│      -│      -│       -│    21,032
10農林漁牧業   │  2,869,392│      -│  8,596,014│  7,570,471│  19,035,877│  1,054,904│   537,456│      -│      -│ 19,856,174│   84,965│  21,533,499│  40,569,376
11礦業製造業營造業│  3,607,127│      -│   304,557│  1,178,744│   5,090,428│   240,326│    3,300│      -│   378,650│   185,259│   25,000│    832,535│   5,922,963
12運輸及通信   │  2,684,974│      -│  1,893,740│   24,835│   4,603,549│   460,679│      -│      -│   201,000│ 61,477,941│      -│  62,139,620│  66,743,169
13其他經濟服務業 │ 24,809,616│      -│   80,624│  3,152,571│  28,042,811│  3,344,099│   200,000│      -│  3,938,857│   34,000│  2,315,002│   9,831,958│  37,874,769
14其他支出    │ 10,834,957│ 87,103,217│  4,459,055│   20,000│  102,417,229│  2,000,000│      -│ 118,008,733│      -│      -│      -│  120,008,733│  222,425,962
─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────