88O3G41.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 經常門                  中華民國八十八年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │ 4100000000      │       │       │       │
11│ │ │ │邊政支出        │    179,514│    133,104│    133,107│    46,410
 │ │ │ │ 4136010000      │       │       │       │
 │ 1│ │ │蒙藏委員會       │    177,095│    131,316│    130,824│    45,779
 │ │ │ │ 4136010100      │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政        │    69,398│    61,374│    69,411│     8,024
 │ │ │ │ 4136012000      │       │       │       │
 │ │ 2│ │蒙事業務        │    23,018│    22,348│    22,459│      670
 │ │ │ │ 4136013000      │       │       │       │
 │ │ 3│ │藏事業務        │    28,457│    27,425│    21,954│     1,032
 │ │ │ │ 4136016000      │       │       │       │
 │ │ 4│ │蒙藏地區工作與研究   │    55,628│    19,575│    17,000│    36,053
 │ │ │ │ 4136019800      │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金       │      594│      594│       -│       0
 │ │ │ │ 4177410000      │       │       │       │
 │ 2│ │ │調整軍公教人員待遇準備 │     2,419│     1,788│     2,283│      631
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────