88O3G76.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 經常門                  中華民國八十八年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │ 7600000000      │       │       │       │
29│ │ │ │退休撫卹業務支出    │    198,822│    182,433│    161,714│    16,389
 │ │ │ │ 7606010000      │       │       │       │
 │ 1│ │ │考試院         │    26,304│    24,440│    21,454│     1,864
 │ │ │ │ 7606012100      │       │       │       │
 │ │ 1│ │退撫監督        │    26,304│    24,440│    21,454│     1,864
 │ │ │ │ 7606200000      │       │       │       │
 │ 2│ │ │銓敘部         │    126,434│    114,325│    100,614│    12,109
 │ │ │ │ 7606200600      │       │       │       │
 │ │ 1│ │退休撫卹業務      │    126,434│    114,325│    100,614│    12,109
 │ │ │ │ 7642010000      │       │       │       │
 │ 3│ │ │國軍退除役官兵輔導委員會│    44,423│    42,021│    39,646│     2,402
 │ │ │ │ 7642019700      │       │       │       │
 │ │ 1│ │退除役官兵退休業務   │    44,423│    42,021│    39,646│     2,402
 │ │ │ │ 7677760000      │       │       │       │
 │ 4│ │ │調整軍公教人員待遇準備 │     1,661│     1,647│       -│      14
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────