88O3G85.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 經常門                  中華民國八十八年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │ 8500000000      │       │       │       │
34│ │ │ │平衡預算補助支出    │   1,609,225│  20,921,930│  25,509,582│  -19,312,705
 │ │ │ │ 8571100000      │       │       │       │
 │ 1│ │ │補助台灣省政府     │       -│  10,761,894│  14,561,862│  -10,761,894
 │ │ │ │ 8571108500      │       │       │       │
 │ │ 1│ │台灣省平衡預算補助   │       -│  10,761,894│  14,561,862│  -10,761,894
 │ │ │ │ 8571500000      │       │       │       │
 │ 2│ │ │補助福建省政府     │   1,609,225│   1,572,225│   1,401,865│    37,000
 │ │ │ │ 8571508500      │       │       │       │
 │ │ 1│ │金馬地區平衡預算補助  │   1,609,225│   1,572,225│   1,401,865│    37,000
 │ │ │ │ 8571600000      │       │       │       │
 │ 3│ │ │補助台北市政府     │       -│   2,420,000│   3,578,044│  -2,420,000
 │ │ │ │ 8571608500      │       │       │       │
 │ │ 1│ │台北市平衡預算補助   │       -│   2,420,000│   3,578,044│  -2,420,000
 │ │ │ │ 8571700000      │       │       │       │
 │ 4│ │ │補助高雄市政府     │       -│   6,167,811│   5,967,811│  -6,167,811
 │ │ │ │ 8571708500      │       │       │       │
 │ │ 1│ │高雄市平衡預算補助   │       -│   6,167,811│   5,967,811│  -6,167,811
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────