88O3H76.HTM                 中央政府總預算

                      歲出政事別預算表

 資本門                  中華民國八十八年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科              目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │       │       │比     較
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
 │ │ │ │ 7600000000      │       │       │       │
29│ │ │ │退休撫卹業務支出    │    15,088│    11,460│    11,458│     3,628
 │ │ │ │ 7606010000      │       │       │       │
 │ 1│ │ │考試院         │      15│      15│      15│       0
 │ │ │ │ 7606012100      │       │       │       │
 │ │ 1│ │退撫監督        │      15│      15│      15│       0
 │ │ │ │ 7606200000      │       │       │       │
 │ 2│ │ │銓敘部         │    15,073│    11,445│    11,443│     3,628
 │ │ │ │ 7606200600      │       │       │       │
 │ │ 1│ │退休撫卹業務      │    15,073│    11,445│    11,443│     3,628
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────