88O5602.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十八年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 2│ │總統府主管       │   2,317,838│  1,868,347│   272,864│   223,215│    3,310│   10,580│    8,112│      -│  1,050,924│      -│      -│   5,755,190
 │ 1│總統府         │    684,169│   215,292│   31,703│   21,069│      -│      -│    2,182│      -│   29,719│      -│      -│    984,134
 │ 2│國家安全會議      │    78,077│   29,005│    1,777│    6,312│      -│      -│     156│      -│    4,057│      -│      -│    119,384
 │ 3│國史館         │    100,657│   32,914│    3,120│    1,796│      -│      -│     364│      -│    6,670│      -│      -│    145,521
 │ 4│中央研究院       │   1,454,935│  1,591,136│   236,264│   194,038│    3,310│   10,580│    5,410│      -│  1,010,478│      -│      -│   4,506,151
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────