88O5611.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十八年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 9│ │外交部主管       │   5,982,589│  6,753,956│   70,292│   353,680│  9,955,419│      -│   37,830│      -│   193,188│      -│      -│  23,346,954
 │ 1│外交部         │   5,821,130│  6,373,688│   57,501│   343,308│  9,955,419│      -│   35,030│      -│   153,499│      -│      -│  22,739,575
 │ 2│領事事務局       │    161,459│   380,268│   12,791│   10,372│      -│      -│    2,800│      -│   39,689│      -│      -│    607,379
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────