88O5645.HTM                                          中央政府總預算

                                             各機關歲出用途別科目分析表

                                               中華民國八十八年度                                       單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │   經              常             支             出   │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│維  護  費│旅  運  費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
19│ │國家科學委員會主管   │   1,400,735│  2,814,228│   235,888│   59,798│ 11,388,408│     720│    3,362│   35,180│  2,976,063│   34,000│      -│  18,948,382
 │ 1│國家科學委員會     │    961,969│  2,575,638│   210,542│   51,500│ 11,121,367│      -│    1,510│   35,180│   567,311│      -│      -│  15,525,017
 │ 2│科學工業園區管理局   │    438,766│   238,590│   25,346│    8,298│   267,041│     720│    1,852│      -│  2,408,752│   34,000│      -│   3,423,365
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────