88O5801.HTM                    中央政府總預算

                        各機關預算員額彙計表

                        中華民國八十八年度                    單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
  科            目   │      預       算        員       額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│ 名        稱  │職  員│警 員│技 工│工 友│ 小 計 │聘 用│僱 用│小 計│合  計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
 1│ │ │國民大會主管      │   96│   -│  38│  18│   152│   3│   -│   3│   155
 │ 1│ │國民大會        │   96│   -│  38│  18│   152│   3│   -│   3│   155
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────