88O5805.HTM                    中央政府總預算

                        各機關預算員額彙計表

                        中華民國八十八年度                    單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
  科            目   │      預       算        員       額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│ 名        稱  │職  員│警 員│技 工│工 友│ 小 計 │聘 用│僱 用│小 計│合  計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
 5│ │ │司法院主管       │  6,843│  793│  571│  417│  8,624│  315│  45│  360│  8,984
 │ 1│ │司法院         │   292│  11│  58│  33│   394│  29│   -│  29│   423
 │ 2│ │最高法院        │   255│  14│  25│  25│   319│  51│   3│  54│   373
 │ 3│ │行政法院        │   77│   3│  15│   5│   100│  15│   -│  15│   115
 │ 4│ │公務員懲戒委員會    │   64│   -│  15│   5│   84│   -│   -│   -│   84
 │ 5│ │臺灣高等法院      │   649│  85│  30│  36│   800│  103│   -│  103│   903
 │ 6│ │臺灣高等法院臺中分院  │   242│  25│  12│  10│   289│  41│   -│  41│   330
 │ 7│ │臺灣高等法院臺南分院  │   185│  19│  10│  10│   224│  28│   -│  28│   252
 │ 8│ │臺灣高等法院高雄分院  │   213│  24│  14│  10│   261│  36│   -│  36│   297
 │ 9│ │臺灣高等法院花蓮分院  │   63│   9│   8│   9│   89│   6│   -│   6│   95
 │10│ │臺灣臺北地方法院    │   788│  84│  48│  50│   970│   2│   2│   4│   974
 │11│ │臺灣士林地方法院    │   257│  30│  20│  11│   318│   -│   2│   2│   320
 │12│ │臺灣板橋地方法院    │   437│  54│  30│  17│   538│   -│   2│   2│   540
 │13│ │臺灣桃園地方法院    │   277│  31│  22│  11│   341│   -│   2│   2│   343
 │14│ │臺灣新竹地方法院    │   179│  22│  19│  13│   233│   1│   2│   3│   236
 │15│ │臺灣苗栗地方法院    │   114│  18│  13│   8│   153│   -│   2│   2│   155
 │16│ │臺灣臺中地方法院    │   469│  55│  33│  25│   582│   1│   2│   3│   585
 │17│ │臺灣南投地方法院    │   111│  18│  13│   8│   150│   -│   2│   2│   152
 │18│ │臺灣彰化地方法院    │   210│  26│  16│  14│   266│   -│   2│   2│   268
 │19│ │臺灣雲林地方法院    │   165│  20│  13│  10│   208│   -│   2│   2│   210
 │20│ │臺灣嘉義地方法院    │   187│  23│  15│   9│   234│   -│   2│   2│   236
 │21│ │臺灣臺南地方法院    │   325│  37│  24│  18│   404│   1│   2│   3│   407
 │22│ │臺灣高雄地方法院    │   541│  64│  32│  25│   662│   1│   4│   5│   667
 │23│ │臺灣屏東地方法院    │   188│  24│  17│  11│   240│   -│   2│   2│   242
 │24│ │臺灣臺東地方法院    │   91│  20│  12│   7│   130│   -│   2│   2│   132
 │25│ │臺灣花蓮地方法院    │   117│  18│  15│   8│   158│   -│   2│   2│   160
 │26│ │臺灣宜蘭地方法院    │   108│  17│  11│   8│   144│   -│   2│   2│   146
 │27│ │臺灣基隆地方法院    │   138│  22│  14│  10│   184│   -│   2│   2│   186
 │28│ │臺灣澎湖地方法院    │   58│  12│   8│   7│   85│   -│   2│   2│   87
 │29│ │福建高等法院金門分院  │    9│   1│   2│   1│   13│   -│   -│   -│   13
 │30│ │福建金門地方法院    │   34│   7│   7│   3│   51│   -│   2│   2│   53
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────