88O5811.HTM                    中央政府總預算

                        各機關預算員額彙計表

                        中華民國八十八年度                    單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
  科            目   │      預       算        員       額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│ 名        稱  │職  員│警 員│技 工│工 友│ 小 計 │聘 用│僱 用│小 計│合  計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
 9│ │ │外交部主管       │  2,575│   -│  86│  52│  2,713│  83│  107│  190│  2,903
 │ 1│ │外交部         │  2,410│   -│  66│  39│  2,515│  75│  41│  116│  2,631
 │ 2│ │領事事務局       │   165│   -│  20│  13│   198│   8│  66│  74│   272
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────