88O5823.HTM                    中央政府總預算

                        各機關預算員額彙計表

                        中華民國八十八年度                    單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
  科            目   │      預       算        員       額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│ 名        稱  │職  員│警 員│技 工│工 友│ 小 計 │聘 用│僱 用│小 計│合  計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
13│ │ │法務部主管       │ 12,596│  664│  767│  546│ 14,573│  22│  30│  52│ 14,625
 │ 1│ │法務部         │  5,182│   4│  190│  137│  5,513│  16│  14│  30│  5,543
 │ 2│ │司法官訓練所      │   45│   3│   6│   6│   60│   -│   -│   -│   60
 │ 3│ │矯正人員訓練所     │   25│   -│   4│   4│   33│   -│   -│   -│   33
 │ 4│ │法醫研究所       │   15│   -│   7│   2│   24│   -│   -│   -│   24
 │ 5│ │最高法院檢察署     │   67│   4│   8│   4│   83│   -│   -│   -│   83
 │ 6│ │臺灣高等法院檢察署及所屬│  2,378│  31│  77│  99│  2,585│   -│   -│   -│  2,585
 │ 7│ │臺灣高等法院臺中分院檢察│   59│  10│   6│   4│   79│   -│   -│   -│   79
 │ │ │署           │    │   │   │   │    │   │   │   │
 │ 8│ │臺灣高等法院臺南分院檢察│   55│  10│   5│   3│   73│   -│   -│   -│   73
 │ │ │署           │    │   │   │   │    │   │   │   │
 │ 9│ │臺灣高等法院高雄分院檢察│   61│  11│   6│   3│   81│   -│   -│   -│   81
 │ │ │署           │    │   │   │   │    │   │   │   │
 │10│ │臺灣高等法院花蓮分院檢察│   28│   7│   4│   4│   43│   -│   -│   -│   43
 │ │ │署           │    │   │   │   │    │   │   │   │
 │11│ │臺灣臺北地方法院檢察署 │   300│  80│  17│  18│   415│   -│   -│   -│   415
 │12│ │臺灣士林地方法院檢察署 │   126│  20│  12│  10│   168│   -│   -│   -│   168
 │13│ │臺灣板橋地方法院檢察署 │   207│  30│  13│  11│   261│   -│   -│   -│   261
 │14│ │臺灣桃園地方法院檢察署 │   132│  21│  10│   8│   171│   -│   -│   -│   171
 │15│ │臺灣新竹地方法院檢察署 │   88│  19│   8│   6│   121│   -│   -│   -│   121
 │16│ │臺灣苗栗地方法院檢察署 │   62│  13│   6│   4│   85│   -│   -│   -│   85
 │17│ │臺灣臺中地方法院檢察署 │   213│  35│  14│  13│   275│   -│   -│   -│   275
 │18│ │臺灣南投地方法院檢察署 │   64│  12│   8│   3│   87│   -│   -│   -│   87
 │19│ │臺灣彰化地方法院檢察署 │   104│  17│   8│   6│   135│   -│   -│   -│   135
 │20│ │臺灣雲林地方法院檢察署 │   79│  15│   9│   4│   107│   -│   -│   -│   107
 │21│ │臺灣嘉義地方法院檢察署 │   92│  19│   8│   7│   126│   -│   -│   -│   126
 │22│ │臺灣臺南地方法院檢察署 │   161│  27│  12│   9│   209│   -│   -│   -│   209
 │23│ │臺灣高雄地方法院檢察署 │   264│  45│  16│  10│   335│   -│   -│   -│   335
 │24│ │臺灣屏東地方法院檢察署 │   92│  18│  11│   6│   127│   -│   -│   -│   127
 │25│ │臺灣臺東地方法院檢察署 │   57│  15│   9│   4│   85│   -│   -│   -│   85
 │26│ │臺灣花蓮地方法院檢察署 │   62│  12│   8│   5│   87│   -│   -│   -│   87
 │27│ │臺灣宜蘭地方法院檢察署 │   60│  13│   8│   4│   85│   -│   -│   -│   85
 │28│ │臺灣基隆地方法院檢察署 │   72│  14│   7│   6│   99│   -│   -│   -│   99
 │29│ │臺灣澎湖地方法院檢察署 │   35│   9│   6│   3│   53│   -│   -│   -│   53
 │30│ │福建高等法院金門分院檢察│    8│   -│   1│   1│   10│   -│   -│   -│   10
 │ │ │署           │    │   │   │   │    │   │   │   │
 │31│ │福建金門地方法院檢察署 │   17│   8│   4│   3│   32│   -│   -│   -│   32
 │32│ │調查局及所屬      │  2,386│  142│  259│  139│  2,926│   6│  16│  22│  2,948
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────