88O5836.HTM                    中央政府總預算

                        各機關預算員額彙計表

                        中華民國八十八年度                    單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
  科            目   │      預       算        員       額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│ 名        稱  │職  員│警 員│技 工│工 友│ 小 計 │聘 用│僱 用│小 計│合  計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
16│ │ │蒙藏委員會主管     │   64│   -│   9│   7│   80│   3│   -│   3│   83
 │ 1│ │蒙藏委員會       │   64│   -│   9│   7│   80│   3│   -│   3│   83
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────